...

Sanktuarium

WSZ

Księża

WSZks.Witold Szczur

kusztosz Sanktuarium

ks.Damian ZielińskiKs. Damian Zieliński

wikariusz

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.