...

Sanktuarium

Zarzadzenie

Według nowych zarządzeń w naszym kościele może uczestniczyć we Mszy św. 87 osób. Prosimy siadać pojedynczo, w co drugiej ławce. Małżonkowie mogą być w jednej ławce. Nosy i usta zasłonięte.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.