Sanktuarium

SANKTUARIUM

Matki Bożej Bolesnej i Pocieszenia

w Radomyślu nad Sanem

Sakramenty

Sakramenty Święte

Chrzest święty

Co to jest chrzest?

Chrzest jest to sakrament, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnicę paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Świętej.

Skutki chrztu św.:
 • – odpuszczenie grzechu pierworodnego;
 • – odpuszczenie wszystkich grzechów osobistych;
 • – odpuszczenie całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej;
 • – wlanie łaski uświęcającej, oraz darów Ducha Świętego;
 • – niezatarte znamię przynależności do Boga i Kościoła.
Nadanie imienia:

Zwyczaj nadawania imienia dziecku jest powszechny w całym Kościele. Jest on związany z obraniem świętego patrona. Dlatego nie powinno się wybierać dla dzieci imion obcych chrześcijaństwu.

Warunki udzielania chrztu św.:
 • – chrzest może przyjąć tylko ten, kto jeszcze nie jest ochrzczony,
 • – zamieszkanie na terenie naszej parafii (osoby spoza parafii, które z ważnych powodów chciałyby ochrzcić dziecko w naszym kościele powinny przedstawić zgodę na chrzest wydaną przez swoją parafię),
 • – jeśli chrzcimy dziecko wymagana jest zgoda rodziców (przynajmniej jednego) i zapewnienie o katolickim wychowaniu dziecka,
 • – jeśli nie ma nadziei na wychowanie dziecka w wierze katolickiej nie odmawia się chrztu, ale należy odłożyć aż do momentu, gdy będą mogły być spełnione warunki stawiane przez Kościół. Jeśli rodzice nie mogą zapewnić katolickiego wychowania dziecka proponuje się zapisanie dziecka do odbycia katechumenatu (czyli specjalnego przygotowania do przyjęcia chrztu św.) w wieku szkolnym,
 • – w przypadku, gdy rodzice nie są w sakramentalnym związku małżeńskim i nie mają żadnych przeszkód do zawarcia ślubu zalecane jest odłożenie chrztu dziecka do czasu zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez rodziców,
 • – w związkach, w których istnieją przeszkody do zawarcia katolickiego małżeństwa rodzice muszą wyrazić pisemne zobowiązanie o katolickim wychowaniu dziecka.
Obowiązki wypływające z przyjęcia sakramentu chrztu świętego:
 • – wezwanie do życia wiarą, zobowiązuje do poznawania prawd wiary katolickiej,
 • – wzywa do życia nadzieją, że człowiek żyjąc dobrze osiągnie zbawienie,
 • – zobowiązuje do życia miłością wobec Boga i ludzi,
 • – chrzest wprowadza człowieka we wspólnotę Kościoła, stąd płynie zobowiązanie do udziału w życiu Kościoła (nie tylko uczestniczenie w obrzędach kultu: np. Mszy św., nabożeństwach, ale również troska o stronę materialną),
 • – chrzest daje uprawnienie do przyjmowania innych sakramentów świętych i zobowiązuje do prowadzenia życia sakramentalnego, a więc częstej spowiedzi i Komunii świętej.
Rodzice chrzestni:
 • – do przyjęcia chrztu wystarczy jeden chrzestny,
 • – chrzestnych (mężczyzna i kobieta) wybierają rodzice dziecka spośród ludzi wierzących i prowadzących życie religijne gdyż chrzestni mają pomagać rodzicom dziecka w wypełnianiu obowiązku chrześcijańskiego wychowania,
 • – chrzestny powinien mieć ukończone 16 lat, być katolikiem, który przyjął sakrament bierzmowania i Eucharystii, (jeśli jest w wieku szkolnym powinien uczęszczać na katechizację)
 • – nie mogą pełnić roli chrzestnych ci, którzy są w karach kościelnych, którzy są nie praktykujący, (tzw. wierzący, a nie praktykujący) osoby pozostające w cywilnych związkach małżeńskich bez ślubu kościelnego,
 • – chrzestnymi nie mogą być rodzice dziecka,
 • – chrzestni powinni okazać przed chrztem zaświadczenie ze swojej parafii, że mogą pełnić taką funkcję.

Warto zadać sobie pytanie: „Chrzestny to świadek wiary czy sponsor”.

Formalności związane z chrztem św.:
 • * chrzest należy zgłosić w kancelarii parafialnej najpóźniej tydzień przed planowana uroczystością. Należy przy tym okazać akt urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, podać dane personalne rodziców chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
 • * jeśli rodzice dziecka mieszkają poza naszą parafia a chcą ochrzcić dziecko w Radomyślu nad Sanem mają dostarczyć z parafii zamieszkania zgodę księdza proboszcza na chrzest poza parafia zamieszkania,
 • * przed chrztem rodzice chrzestni (z poza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi,
 • * rodzice (jeśli nie mają przeszkód) i chrzestni zobowiązani są do przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania,
 • * rodzice i chrzestni (jeśli są z naszej parafii) mają obowiązek uczestniczyć w katechezie przed chrztem, która odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. wieczornej w kościele,
 • * do chrztu świętego należy zaopatrzyć się w tzw. białą szatkę oraz świecę chrzcielną,
 • * najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii św.,
 • * o ewentualnym fotografowaniu uroczystości należy poinformować duszpasterza,

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św. odbywa się w parafii właściwej dla miejsca zamieszkania. W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody od swojego ks. proboszcza.
Podstawą przygotowania jest program katechezy szkolnej i formacja religijna we własnej parafii.
Aby przystąpić do pierwszej komunii świętej należy dostarczyć zaświadczenie z chrztu świętego o ile chrzest odbywał się w innej parafii.

Bierzmowanie

 

Sakrament bierzmowania powinien przyjąć każdy ochrzczony. Aby godnie przyjąć ten sakrament należy być pouczonym i zdolnym do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych.
Bierzmowany powinien na taką uroczystość przyprowadzić świadka (praktykującego katolika), który ma za zadanie wspieranie bierzmowanego w dalszym życiu zgodnym z wyznawaną wiarą.
Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w parafii miejsca zamieszkania.
W wyjątkowych sytuacjach może odbyć się w innej parafii po otrzymaniu pisemnej zgody od swojego ks. proboszcza. Przygotowanie odbywa się w cyklu 3 letnim.
By przystąpić do bierzmowania należy dostarczyć:- świadectwo chrztu- zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcję religii lub w przypadku osób starszych ostatnie świadectwo z religii.

Sakrament Małżeństwa

 

Narzeczeni zobowiązani są stawić się na trzy miesiące przed planowanych ślubem
w kancelarii parafialnej narzeczonej lub narzeczonego na spisanie protokołu przedmałżeńskiego.

Należy przynieść ze sobą następujące dokumenty:

 • – dowody osobiste narzeczonych
 • – świadectwo chrztu z zaznaczeniem „do ślubu kościelnego” (ważne 3 miesiące)
 • – zaświadczenie o bierzmowaniu (o ile ten sakrament nie jest odnotowany na świadectwie chrztu)
 • – świadectwo ukończenia katechizacji w szkole ponadpodstawowej
 • – zaświadczenie o odbytych naukach przedmałżeńskich i spotkaniach w poradni rodzinnej
 • – zaświadczenie z USC (ważne tylko 3 miesiące!) uprawniające do ślubu konkordatowego, lub odpis z wcześniej zawartego ślubu cywilnego
 • – w przypadku wdowców akt zgonu poprzedniego małżonka
 • – jeśli ślub odbędzie się w innej parafii, należy także mieć pozwolenie od swojego ks. proboszcza.

Po sporządzeniu protokołu w parafiach narzeczonych ogłasza się zapowiedzi przedślubne w celu zapoznania parafian z planem małżeństwa i wykrycia ewentualnych przeszkód do jego zawarcia.

Narzeczeni powinni dwukrotnie skorzystać z sakramentu pokuty:

 • – w niedługim czasie po spisaniu protokołu przedślubnego
  – przed samym ślubem.

Bezpośrednio przed ślubem narzeczeni i świadkowie przychodzą do zakrystii przynosząc potwierdzenia spowiedzi i obrączki.

Namaszczenie chorych

 

Namaszczenia chorych można udzielić wiernemu, który znajdzie się w niebezpieczeństwie śmierci na skutek choroby lub starości. Sakrament ten wolno powtórzyć, jeśli chory po wyzdrowieniu znowu ciężko zachoruje lub jeśli w czasie trwania tej samej choroby niebezpieczeństwo stanie się poważniejsze.
Przed przybyciem kapłana powinno sie przygotować:

 • – krzyż, zapalone świece i wodę święconą na talerzu
 • – odrobinę waty

Sakramentu należy udzielać chorym, którzy – będąc przytomni na umyśle – przynajmniej o niego prosili.
Wszyscy domownicy powinni wziąć udział we wspólnej modlitwie w czasie udzielania choremu Sakramentu.