...

Sanktuarium

Modlitwa za Uczestników Powstania Styczniowego

Grono Młodzieży w Radomyśl nad Sanem wraz z Władzami Samorządowymi, Dyrektorem Zespołu Szkół, Nauczycielami i Harcerzami oraz Parafianami uczestniczyło we Mszy św. sprawowanej w Rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Dziękowaliśmy Bogu za ofiarę Ich życia, prosząc dla Powstańców o nagrodę życia wiecznego. Podziwiając jednocześnie bohaterską postawę naszych przodków uczyliśmy się determinacji i poświęcenia dla Ojczyzny.
Niech to świętowanie przyniesie w naszych sercach większą miłość do Ojczyzny.
Dziękujemy Gronu Młodzieży za przygotowanie uroczystości.  

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.