...

Sanktuarium

I Diecezjalne spotkanie Apostolatu Margaretka

Apostolat Margaretka Diecezji Sandomierskiej serdecznie zaprasza wszystkich członków apostolatu, jak również ludzi pragnących się pomodlić w intencji kapłanów, na I Diecezjalne spotkanie Apostolatu Margaretka, które odbędzie się dnia 17 czerwca br. (sobota) w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sandomierzu.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.